O fundacji

Celem działalności fundacji jest:

  • Wszechstronny rozwój Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi, zwanych w dalszej części statutu odpowiednio „Szkołą Podstawową” i „Liceum”.
  • Pomoc materialna uczniom Szkoły Podstawowej i Liceum.
  • Upowszechnianie wiedzy o działalności Fundacji, Szkoły Podstawowej i Liceum i ich osiągnięciach oraz o Łodzi i województwie łódzkim.
  • Działalność na rzecz dzieci, młodzieży oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osób w starszym wieku, niepełnosprawnych, chorych i wykluczonych społecznie.
  • Propagowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka i praw obywatelskich, ochrony dziedzictwa narodowego, kultury, sztuki, muzyki, dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kultu religijnego.
  • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
  • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w szeroko pojętych działaniach na rzecz wysokiej jakości życia dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
  • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  • Krzewienie idei wolontariatu we współpracy międzypokoleniowej.